حالِ خوبِ مادر و پدر:

بازی، شادی، کودکی :

به عقاید فرزندانتون احترام بذارید

/
با تشویق بچه هاتون برای ابراز  عقیده ، عزت نفس اونا رو بالا ببرید.…

بکار بردن اصطلاح های خودمونی برای تربیت کودک با اعتماد به نفس

/
برای تربیت کودک با اعتماد به نفس ، اصطلاح خاصی رو بکار ببرید …

تلقین مثبت برای تربیت کودک با اعتماد به نفس

/
وقتی فرزندان شما کاری تحسین آمیز انجام میدهند ، در حضور خودش…

گفتن دلیل امر و نهی به کودک

/
برای توضیح دلایل اینکه چرا باید کاری رو انجام بده یا چرا نباید انج…

ای-مهد رسانه :